dijous, 14 de juliol de 2011

La problemàtica de l’accés a l’aigua a El Salvador


En un país on plou tres vegades el promig mundial, una de cada dos persones de l’entorn rural no disposa d’abastiment d’aigua i pràcticament la totalitat d’aquestes (un 98%) manca de sistemes de sanejament. La majoria de nuclis urbans que en disposen, aboquen les aigües residuals sense cap tipus de tractament. L’elevada densitat de població (El Salvador és el segon estat amb més habitants per unitat de superfície de tota Amèrica), la manca de regulació dels recursos hídrics i de tractament d’aigües, juntament amb altres factors ambientals (com són l’elevada desforestació o l’ús massiu dels agroquímics) han portat al país a un punt d’estrès hídric: si no es fa res per evitar-ho, en poc temps la disponibilitat anual d’aigua per càpita arribarà a valors límit, i els recursos hídrics podrien col·lapsar. Els efectes del canvi climàtic (es considera El Salvador com el país més vulnerable respecte l’escalfament global) com la reducció de les precipitacions i la seva concentració en el temps, agreugen el problema i acceleren la reducció de la disponibilitat d’aigua.
Com a reflex de la problemàtica, varis estudis demostren que un 90% de les aigües superficials (rius, llacs i fonts) estan contaminades i no són aptes per a consum humà, ni poden ser potabilitzades per mètodes convencionals (filtració, sedimentació i cloració) i tampoc són aptes per banyar-se.
Per tot això, a ESF treballem, de la mà d’organitzacions locals, ajuntaments, institucions i administracions, per millorar l’accés a l’aigua, protegir els recursos hídrics i reduir la vulnerabilitat de les zones rurals, potenciant la organització comunitària per defensar un dret bàsic a totes les persones, el dret humà de l’accés a l’aigua.